babbr
b
Locatie: Watersportweg 7 3138 HD Vlaardingen Telefoon 010 - 4753203 (op speeldagen)
REG ELS… . REG ELS en vergeten !!
Zoals he t zo vaak geb eurt, vinden de Hollan ders regels m aar ni ets . W i j b epale n zelf wel wat we
wi llen en wat we doe n, en wee je geb ee nte al s je prob eert ons de on s toegeëigen de privile ges te
ontn em en. W i e be n je dan wel
!!! W e sta an g elijk op o nze acht erste ben en e n zijn dan niet meer
voor rede vatbaar. W a t van ons is daar mo et j e vana f blijven. Zoals we zien is niets me nse lijks ons
vreemd. A fgelo pe n zaterdag 10 j uni h add en we een groot t oerno oi op o ns t errein en m et 35 x
dus 1 05 s pelers was h et b est wel druk te no e men . De bar b ezetting had haar ha nde n vol e n zijn
de h ele d ag do or druk bezig ge weest. Het viel op d at enkele m ens e n hu n lege glazen en fl essen
op d e t a fels liet en st aa n en dit aan het bar per sone el overlieten
o m d it op t e rui men . Ook de
Vlaardingers vervielen in dit gedrag, e n h et was nog wel hun huis waar we speeld en. Ook de
toilette n waren e en pui nho op! He t lijkt wel of iedere en op zo’ n d ag d enkt op me erdere ge biede n
naast de po t te kun nen en mogen piess en
it was zo wel bij de da m es als bij de h eren zo. Ik
schaa md e mij voor dit gedrag van dat gede elt e van de sche pping d a t m en d e groep no em t die n a
kan d enke n e n ka n sc hep pen.
W a t da n weer wel opvi el in p ositieve zin was, dat er niet gero okt werd op de ba nen
tijde ns de
partijen. H oe and ers is dat op de cl ub avon de n en mid dagen . Daar wordt gespeeld met ee n
sigaret o f e en sjekki e i n de m ond . Als je er wat van zegt hoor je s te evast “ W a t ma akt dat nou uit,
je he b er t och gee n las t van” en “ Ik mag toc h zeker zelf w
el bepalen wat ik doe, o f ni et so m s” .
Vaak wordt dit gevolgd door het dreigend e “ al s dat ook niet me er m a g dan ko m ik t och niet meer” .
Natuurlijk is dat ons goed rech t, n et zoals d e vereniging het goede r echt hee f t o m t e zeggen,
Rook voor mijn p art 2 0 sig
aretten tegelijk, m aar niet op de ba an”
Late n we bij deze a fs p reken d at we, n et als b innen op de ba nen ook buite n o p d e b ane n ni et meer
roken. He t sta at nett er en h et st aat in h et t oer nooireglem ent van de NJBB da t tijde n
d e p a rtijen
op d e b ane n ni et ge
ro okt m ag worden. Dus nu vraagt JBC Vlaardi ngen aa n h aar le den
STOP MET ROKEN OP DE B A NEN”
Donderdag 28 februariwas een toch wel speciale avond voor veel leden van JBC Vlaardingen. Er was voor die avond een toernooi georganiseerd met een bijzondere insteek. Ons eigen Heintje Davids lid ( voor de jongeren die haar nooit gekend hebben, dat was een bekend theater persoon in Nederland die tig keer afscheid nam en weer terug kwam) had via zijn vrouw de wens geuit nog 1 maal een clubtoernooi te spelen. Hij wilde dit graag nog eens doen in de oude samenstelling t.w. Onno, Ria en Gerard Bruggeman. Ria bracht die wens naar de Wedstrijd Commissie en die willigde die natuurlijk graag in. Alles werd zo stil mogelijk gehouden en de inschrijvingen kwamen snel binnen. In totaal hadden 28 doubletten ingeschreven om hier acte de presance te geven. Dat waren er 4 meer dan we konden plaatsen op de banen, dus werden er wat tripletten gevormd en hierdoor het probleem opgelost. Op de speelavond had Ria nog erg veel moeite om Onno mee te krijgen. Hij wilde eigenlijk niet maar omdat Ria aan bleef dringen deed hij het dan maar voor haar. Hij vond het, bij aankomst, abnormaal druk voor de donderdag avond en zou dan maar de partijtjes van de molen vanuit de kantine bekijken. Hij snapte er dan ook niets van, toen voor het begin de Wedcom voorzitter via de microfoon het een en ander uitlegde en het hem heel langzaam duidelijk werd dat dit speciaal voor hem geregeld was. Hij begon steeds meer te glunderen toen tot hem doordrong dat hij met zijn geliefde opstelling zou spelen. Het toernooi begon en met een beetje sjoemelen lukte het om, in de laatste van de twee ronden, het triplet Jan Mout, John v.d. Brink en Hans Landzaad tegen het triplet Onno, Ria en Gerard Bruggeman te laten spelen. Hans en Ria maakten de afspraak dat Ria mis zou schieten en dat zij met 13 – 0 zouden verliezen. Dit was noodzakelijk om drie Fanny beeldjes aan hen uit te kunnen reiken. Hierdoor zou ook Onno de Fanny in de kantine moeten kussen, waarbij je van te voren zijn ondeugende gezicht en de lach in zijn ogen kon voorstellen. Het werd allemaal top uitgevoerd en het was zo overtuigend op de baan, dat hij zelfs aangaf dat zijn broek er van afzakte, zo slecht werd er door hen gespeeld. Hij voegde dan ook direct de daad bij het woord. Bij de prijsuitreiking werd nog even het een en ander gememoreerd. Na de kussen op de Fanny en de ontvangst van de bloemen, namen veel mensen gebruik van de kans om Onno gedag te zeggen en sterkte te wensen. We weten nu één ding zeker! Als er nu een afmelding komt van Onno komt hij niet meer terug, dan is hij aan zijn laatste reis begonnen.
Onno’s wens toernooi